Welcome
About Us
Services
References
Principals
Our Programs
Workshops
Complete Solution
Contact
 
 
Home     e-mail srpski | english
 
 References
 
 
 Rezime većih projekata realizovanih do sada
 
 “Telekom” Srbija

Ugovor o poslovnoj saradnji iz oblasti: specijalističko usavršavanje kadrova, izrada projekata, stručna tehnička pomoć, razvoj pilot projekata i aplikativnih rešenja, studija za dimenzioniranje projektinih zadataka i nabavku nove opreme (hardvera i softvera), održavanje opreme i konsalting.

 “Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike“

Razvoj kompletnog okruženja baze podataka sa aplikacijom za unos, pregled i kreiranje specifičnih izveštaja nad bazom podataka. Projekat je kontrolisan i finansiran od strane Svetske banke – World Bank.

 “CIIS“, Centar za integralni informacioni sistem Elektroprivrede Srbije

Konsultacije i školovanje za administratora baze, mrežnu arhitekturu, implementaciju i razvoj. Takođe, kompletiranje i implementacija softverskog paketa gde je izvršena migracija sa postojećeg softvera i operativnog sistema na Digital UNIX platformi sa VMS-a. Kompletno upravljanje WAN-om, operativnim sistemom True UNIX 64, administriranje RDBMS – Oracle pod servisnim ugovorom. Konsultacije i pomoć pri razvijanju IS što uključuje kreiranje i dizajniranje, generisanje i implementaciju paketa. Softverski sistem za praćenje projekta remonta EPS-a u kome učestvuju sve operativne kompanije ovog preduzeća (21 kompanija).

 “Elektrovojvodina“, šesta po veličini firma Srbije, Elektrodistribucija

Konsultacije na administraciji baze podataka, mrežne arhitekture, raznorodne mreže, WAN, više protokolarne mreže. Takođe implementacija klijent server mreže u Novom Sadu, gde su obuhvaćeni klijenti pod MS Windows-om i UNIX-om bazirani na DEC UNIX serverima kao i Novell file serverima.

 “DDOR“ Novi Sad

Konsultacije i školovanje za Oracle RDBMS, NT operativni sistem, formiranje mreže, Oracle baza i razvojnih alata za pristup Oracle-u.

 “LHB“ Banka – nekad Preduzetnička Banka

Konsultacije na operativnom sistemu i mrežnoj arhitekturi kao i implementacija novih IS pod WAN-om na distribuiranoj bazi podataka.

 EPS JP “Kolubara“, najveći rudarski basen u Srbiji, deo EPS-a

Urađen deo hardvera i softvera za IS, primena mreže kao i konsultacija i saradnja sa Hanywellll Gcos-a na Digital UNIX. Rađeno je na novom IS baziranom na Oracle-u.

 EPS JP “HE Đerdap“, najveća hidroelektrana u Evropi

Urađen je projekt IS. Sistem je baziran na DEC Alpha serverima pod True UNIX 64 OS i Oracle RDBMS-om na mreži koja je bazirana na TCP/IP protokolu. Urađena je i obuka za UNIX i Oracle kao i mail serveru i firewall na njemu.

 “NIS Naftagas-Informatika“ Novi Sad

UNIX(IBM-AIX) i Oracle RDBMS školovanje, pilot projekt i implementacija.

 “Srpska banka”

Ugovor o distribuciji “ORACLE” softvera sa konsultantskim uslugama.

 “ Novosti”- novinsko izdavačka kuća

Izrada projekta za kompletan produkcioni i dokumetacioni sistem.

 Marketing Centar “Most“ – internet knjižara Beograd

Ovde objasniti šta je urađeno !!!!!!!